Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ψηφιακές υπηρεσίες ΥΠΕΚΑΑ

Άρθρο του Βασίλη Αγγελόπουλου στο dikaiologitika.gr/

Στην εγκύκλιο, που υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα Εργασίας κ. Ανδρέα Νεφελούδη, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικτυακή διαδικασία, υπάγεται στο ΣΕΠΕ. Ανάμεσα στις διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην Εργασία που εντάσσονται στις υπηρεσίες μιας στάσης, είναι και αυτές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης. Πιο συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη
πλατφόρμα θα μπορούν να υποβάλλονται: *Αιτήσεις για την άσκηση δραστηριότητας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ και στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης. Περιλαμβάνει τα στάδια από την υποβολή της αίτησης από ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο έως την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκηση δραστηριότητας. *Αιτήσεις Τροποποίησης Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας ΕΞΥΠΠ Περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης τροποποίησης της δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ. Θα αναφέρονται όλα τα στάδια από την αρχική υποβολή της αίτησης έως την παραλαβή νέας επικαιροποιημένης βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων ή την απαγόρευση για άσκηση δραστηριότητας ΕΞΥΠΠ. *Κατάθεση απολογισμού δραστηριότητας φυσικών και νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης Η διαδικασία αφορά στην υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί υπηρεσίας). Η εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά πώς γίνεται η είσοδος στην ψηφιακή πύλη, πώς γίνονται οι επιλογές πλοήγησης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, αλλά και στον χρόνο υποβολής της έκθεσης δραστηριότητας στην αρμόδια υπηρεσία (ανά έξι μήνες και ένα έτος). Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις επιχειρήσεις ή τους εκπροσώπους τους για τις υποχρεώσεις που έχουν οι Τεχνικοί Ασφάλειας, οι Γιατροί Υπηρεσίας, οι Εξωτερικές και οι Εσωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας, για να υποβάλλουν τις σχετικές εκθέσεις δραστηριότητας.   Επίσης σε λειτουργία είναι και οι κάτωθι διαδικασίες: -Αίτηση Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης Καθ’ Υπέρβαση των Νόμιμων Ορίων -Παροχή Δυνατότητας Άσκησης Δραστηριότητας για ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας -Παροχή Δυνατότητας Άσκησης Δραστηριότητας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης -Αίτηση από ΚοινΣΕπ για Βεβαίωση Μεταβολών(Τροποποιήσεις Καταστατικού, Σύνθεση Διοικούσας, Μη Λύσης και Εκκαθάρισης) Η διαδικασία αφορά στην υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας), και οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του: https://aplo.yeka.gr  Η διαδικτυακή πύλη “Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - ΑΠΛΟ" απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη μέσω του taxisnet. Εγχειρίδιο Χρήσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: