Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Νόμος 4440: Νέο καθεστώς μετακινήσεων υπαλλήλων στο ΔημόσιοΜε το Νόμο 4440/2016  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016 καθιερώνεται Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση.

Κινητικότητα με εθελούσιο χαρακτήρα

Η κινητικότητα έχει εθελούσιο χαρακτήρα για τον υπάλληλο και διενεργείται με βάση την αρχή της δημοσιότητας.
Η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Κατ' εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, η μετακίνηση διενεργείται ως απόσπαση για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση του υπαλλήλου, για την άσκηση καθηκόντων κλάδου, για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.
Σε ποιους εφαρμόζεται
Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) α και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ υπάγονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
Εξαιρέσεις από το νέο σύστημα εθελοντικών μετατάξεων
Οι κατηγορίες υπαλλήλων που θα εξαιρεθούν από το νέο σύστημα εθελοντικών μετατάξεων είναι:
• Οι δικαστικοί υπάλληλοι
• Οι υπάλληλοι καταστημάτων κράτησης
• Οι υπάλληλοι του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου
• Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των Σχολικών Φυλάκων που μετά τη διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.
• Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, για τους οποίους παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις
Όσον αφορά δημοτικούς αστυνομικούς που μετακινήθηκαν σε σοφρωνιστικά καταστήματα, προβλέπεται η συμμετοχή τους στο νέο σύστημα εθελοντικών μετακινήσεων από τον δεύτερο κύκλο κινητικότητα το 2018, δηλαδή από τον Ιούνιο του συγκεκριμένου έτους και μετά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή όσων φορέων θέλουν να δεχτούν υπαλλήλους είναι η έκδοση νέων οργανογραμμάτων, έπειτα από αξιολόγηση των δομών τους και, αντιστοίχως, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας είναι:
α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής.
β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:
α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, β) οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης-παραμεθορίου περιοχής.
Μια άλλη σημαντική αλλαγή αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας. Συγκεκριμένα, πέφτει στο 50% (από 65%) το ελάχιστο ποσοστό των θέσεων του κλάδου που πρέπει να έχει καλυμμένο ο φορέας προέλευσης, ώστε οι υπάλληλοί του να έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία.
Εν ολίγοις, υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που έχουν κενές το 50% και άνω των θέσεών τους δεν θα έχουν δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης. Για τους δήμους με πληθυσμό κάτω των 90.000 κατοίκων, το ποσοστό των κενών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35%.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται πάνω σε τέσσερα κριτήρια:
α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν
β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους
γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο
δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους
Για το τελευταίο στάδιο, λοιπόν, της διαδικασίας αξιολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. Ούτως ή άλλως όμως, βάσει της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας, εισάγεται η υποχρέωση να περιλαμβάνεται στα πρακτικά επιλογής συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων. Προβλέπεται, δε, να καθορίζονται και τρεις επιλαχόντες για τη θέση, εφόσον υπάρχουν.
Κίνητρα
Ταχύτερη βαθμολογική προαγωγή κατά δύο έτη προβλέπεται για τους υπαλλήλους που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες απομακρυσμένης περιοχής και να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. Κατά ένα έτος μειώνεται ο απαιτούμενος για τη βαθμολογική προαγωγή χρόνος για όσους επιλέξουν να αποσπαστούν στην παραμεθόριο για δύο τουλάχιστον έτη.
Ετήσιο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα κινητικότητας θα υλοποιείται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε τρεις φάσεις, που θα επαναλαμβάνονται κάθε έτος, με απλούστερες διαδικασίες που θα επισπεύδουν τον χρόνο υλοποίησης των μετακινήσεων.
Το συντονιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία θα έχει η προς σύσταση Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, στην οποία, με βάση τις τελευταίες προσθήκες, θα συμμετέχουν ως παρατηρητές -χωρίς δικαίωμα ψήφου- ένας εκπρόσωπος από την ΑΔΕΔΥ και ένας από την ΚΕΔΕ.
Το τελευταίο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους η Επιτροπή θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των υπηρεσιών για μετακινήσεις ή αποσπάσεις και ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις τους για επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, καθώς και τον αριθμό τυχών τρεχουσών προσλήψεων.
Θα αξιολογεί τα αιτήματα και θα τα εισάγει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων -με τη μορφή πίνακα- στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ετσι, κάθε υπάλληλος θα έχει πλήρη εικόνα των προς κάλυψη θέσεων – κάτι που αποτελεί και τη βασική καινοτομία του νέου συστήματος, που διέπεται από τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας.
Στον πρώτο κύκλο, τα αιτήματα θα αναρτώνται στον πίνακα 1ην Φεβρουαρίου. Στις επόμενες 15 ημέρες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην υπηρεσία που θέλει να δεχτεί προσωπικό και αυτή θα αξιολογεί τις αιτήσεις μέχρι την 31η Μαρτίου.
Η μετάταξη ή η απόσπαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη 15η Μαΐου. Η απόφαση θα κοινοποιείται στον υπάλληλο και τον φορέα προέλευσής του. Αντίστοιχες διαδικασίες θα διέπουν τη δεύτερη και την τρίτη φάση.
Οι ημερομηνίες του νέου συστήματος κινητικότητας που θα ξεκινήσει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2017, είναι οι εξής:
Πότε καταθέτουν οι υπηρεσίες αιτήματα για την κάλυψη θέσεων:
→ 15 -31 Δεκεμβρίου
→ 15-30 Απριλίου
→ 15- 31 Αυγούστου
Πότε δημοσιεύονται οι προς κάλυψη θέσεις:
→ 1η Φεβρουαρίου
→ 1η Ιουνίου
→ 1η Οκτωβρίου
Πότε υποβάλλουν οι υπάλληλοι τις αιτήσεις για τις μετατάξεις τους:
→  1 – 15 Φεβρουαρίου
→  1 – 15 Ιουνίου
→  1 – 15 Οκτωβρίου
Πότε αξιολογούνται τα αιτήματα των υπαλλήλων:
→ 15 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου
→ 15 Ιουνίου – 31 Ιουλίου
→ 15 Οκτωβρίου – 30 Σεπτεμβρίου
Πότε υλοποιούνται οι μετατάξεις:
→ 1 Απριλίου – 15 Μαΐου
→ 1 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου
→ 1 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου
Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που θα συνυπολογιστεί για τη βαθμολογική εξέλιξη είναι έξι έτη. Για υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσίες της παραμεθορίου, προβλέπεται η δυνατότητα, κατά τη λήξη της απόσπασής τους, να αποκτήσουν προτεραιότητα για μετάταξη σε κενή θέση της επιλογής τους στον ίδιο κλάδο.
Αμοιβαίες Μετατάξεις υπαλλήλων
Εισάγονται αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων ύστερα από αίτησή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται, αλλά και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των φορέων προέλευσης και υποδοχής.
Συνυπηρέτηση
Θα επιτρέπονται αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί σε υπηρεσία άλλου νομού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποσπάσεις εκτός νομού Αττικής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια. Μετά τη διετία θα επανεξετάζεται ενδεχόμενο αίτημα παράτασης της απόσπασης.
Απόσπαση χωρίς συγκατάθεση
Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική Γραμματεία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου υπουργού, κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που δύναται να απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου για το ΕΣΚ.
Όπως, αναφέρεται στο άρθρο 9, αν δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ορισμένου κλάδου που προκηρύσσεται και συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. Και συμπληρώνει: «Η διάρκεια της απόσπασης είναι μέχρι ένα (1) έτος εφόσον διενεργείται εντός του ίδιου νομού με την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση του υπαλλήλου και μέχρι έξι (6) μήνες αν διενεργείται σε άλλον νομό από αυτόν της οργανικής θέσης του υπαλλήλου».
Πηγή: e-nomothesia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: