Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Νέο μισθολογικό Σφαγείο Δημοσίου ΔΕΚΟ

Δημοσιεύτηκε σήμερα η εγκύκλιος που αφορά το νέο μισθολογικό σφαγείο των ήδη κατακρεουργημένων μισθών.
-Το ενιαίο μισθολόγιο επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ (εξαιρούνται οι εισηγμένες) και αυτόματα παύουν να ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όλες οι διατάξεις νόμων που ισχύουν για τους Δημόσιους Οργανισμούς
-Καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄)
-Οι απώλειες θα φτάνουν έως και το 25% καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του γενικού Γραμματέα Υπουργείου (από 1-9-2012 στις 5.000€), όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση.
Με τις διατάξεις της περ. 2, ορίζεται ότι από 31.10.2012 και μέχρι 31.12.2016, αναστέλλεται, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά με τη χορήγηση του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται για τους ως άνω υπαλλήλους και η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της υπερβάλλουσας μείωσης, που τυχόν έχει προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του εν  λόγω  νόμου.   Κατόπιν  αυτών,  η  ανωτέρω  υπερβάλλουσα  μείωση  εξακολουθεί  να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ της περ. 12 της παρούσας, από 1-1-2013, οπότε και εντάσσονται στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011. Συνεπώς την 1-11-2012 θα πρέπει να περικοπεί το ένα  τρίτο  της  τυχόν  υπάρχουσας υπερβάλλουσας  διαφοράς  που  καταβάλλεται  στους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου. 
Όλη η εγκύκλιος βρίσκετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: