Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Απόφαση ΟΜΕΔ για ΣΣΕ Τεχνικών έργων

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΟΜΕΔ που αφορά τη ΣΣΕ χειριστών των τεχνικών έργων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση μια και μειώνετε η ΣΣΕ στα επίπεδα του 2009, αλλά και επιπλέον μείωση του επιδόματος ειδικών συνθηκών από 15% σε 13% επί του νέου βασικού.
Επίσης η υπερεργασία πέραν του 40ωρου και 5 επιπλέον του ωραρίου ώρες αμείβονται από 1/11/2011 με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 20% επί του βασικού.
Η υποχρέωση της επάνδρωσης μηχανημάτων έργων με βοηθούς από 1/11/2011 καταργείτε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 14/2/2011 εκτός αν ορίζετε διαφορετικά στα επί μέρους άρθρα.

Η πλήρης σύμβαση σε pdf βρίσκετε (ΕΔΩ)
Πίνακας αποδοχών σε pdf βρίσκετε (ΕΔΩ)
read more “Απόφαση ΟΜΕΔ για ΣΣΕ Τεχνικών έργων”

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Ψαλίδι στις αποδοχές των εισηγμένων ΔΕΚΟ!!!

Αναδρομικό «ψαλίδι» από 1ης Νοεμβρίου μπαίνει και στις αποδοχές των υπαλλήλων των εισηγμένων ΔΕΚΟ, με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, ενώ τίθεται και «πλαφόν» που φτάνει τα 2.000 €.

Ακόμη και οι κερδοφόρες ΔΕΚΟ που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο μπαίνουν στο κρεβάτι του Προκρούστη του Μνημονίου, το ίδιο θα ισχύσει και για την ΑΤΕ και το ΤΤ.

Μάλιστα, ο τελικός στόχος είναι οι μηνιαίες αποδοχές για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά να είναι μειωμένες κατά 35% σε σχέση με τις αποδοχές που είχαν τον Οκτώβριο του 2009 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στον προυπολογισμό του 2012.

Αν όμως σε κάποιες ΔΕΚΟ έχουν ήδη γίνει μειώσεις τότε το ποσοστό περικοπών θα είναι χαμηλότερο.
Ομως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επι της ουσίας περικοπές σε αυτές τις εταιρείες ΔΕΝ έχουν γίνει.

Τελεσίγραφο πήραν πριν από λίγο με εγκύκλιο του ειδικού γραμματέα Γ. Κυριακού οι διοικήσεις των:

1. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ATEbank) Α.Ε.
2. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε.
3. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
4. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε.
5. Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε.
6. Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε.
7. ΛΑΡΚΟ
8. ΟΠΑΠ Α.Ε.
9. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε.
10. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.
11. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε.Ζητείται να περικόψουν άμεσα κατά 25% τους μισθούς σε σχέση με το μισθό του Οκτωβρίου.
Εφ΄ όσον τον προηγούμενο έχουν γίνει μειώσεις τότε το ποσοστό περικοπών θα είναι χαμηλότερο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Υπάλληλος που λαμβάνει κατά την 31.10.2011 μηνιαίες αποδοχές ύψους 3.000 ευρώ. Εάν με την εφαρμογή του νόμου οι αποδοχές του θα πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 2.000 ευρώ τότε οι μηνιαίες αποδοχές του υπάλληλου αυτού θα μειωθούν ως εξής:

Από 1.11.2011 έως 31.10.2012: 3.000 – (3.000 x 25%) = 2.250 ευρώ.

Το ποσό των 250.00 ευρώ που απομένει για να διαμορφωθούν οι αποδοχές στα 2.000 ευρώ θα αφαιρεθεί σε δύο δόσεις ως εξής:

Από 1.11.2012 έως 31.10.2013: 2.250 - 125,00 = 2.125 ευρώ.

Από 1.11.2013 και εφεξής: 2.000 ευρώ.Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

Την 27.10.2011 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4024/2011 με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», στο αρ. 31 του οποίου περιέχονται διατάξεις που αφορούν ορισμένες εταιρείες του κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005. Προκειμένου να σας διευκολύνουμε στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών, που προβλέπουν αλλαγές και περιορισμούς στις μισθολογικές απολαβές, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Άρθρο 31

Παράγραφος 1β

Στην παράγραφο αυτή οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 παρ. 1 β, στο οποίο εντάσσονται οι ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005, καθώς και οι θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

-Το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου,

-το Δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από το μέτοχο της μειοψηφίας.

Παράγραφος 2

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής ισχύει ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων παροχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διοικητή του συνόλου των φορέων της παρ.1, αυτό που καθορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του αρ. 2 του Ν. 3833/2010. Σήμερα το ποσό αυτό ανέρχεται στα 5.856 ευρώ μηνιαίως, ενώ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου αυτού μέχρι το διπλάσιο.

Παράγραφος 5

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων κλπ. του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται από το φορέα, στο τακτικό προσωπικό, στο προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κλπ. Αντιθέτως δεν συνυπολογίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται για συμβάσεις έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ.
Στην έννοια των πάσης φύσεως αποδοχών περιλαμβάνονται οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές, επιδόματα, δώρα, αποζημιώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη απολαβή, παροχή ή δαπάνη, με όποια ονομασία και εάν καταβάλλεται αυτή.

Εάν με την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων κλπ., εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.900 ευρώ κατά μήνα, ισχύει ως όριο αυτό των 1.900 ευρώ μηνιαίως.

Επομένως εάν οι εταιρείες προβαίνοντας σε μείωση, π.χ. 30% (και όχι 35%) του κόστους μισθοδοσίας τους σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος την 31.12.2009, επιτυγχάνουν να έχουν μέσο κατά κεφαλή κόστος ίσο των 1.900 ευρώ, τότε περιορίζονται στη μείωση αυτή και δεν προβαίνουν σε μείωση ίση με το 35%.

Παράγραφος 6

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, όλοι οι φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται με το πέρας κάθε τριμήνου και εντός 20 ημερών να υποβάλλουν στην ΕΓΔΕΚΟ αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω περιορισμών. Εάν υπάρχει υπέρβαση οι Φορείς υποχρεούνται σε περικοπές το επόμενο τρίμηνο, ώστε να συμμορφωθούν στα επιβαλλόμενα όρια και να αποκατασταθεί η υπέρβαση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διακόπτεται αυτοδικαίως η επιχορήγηση που τυχόν λαμβάνει ο φορέας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράλειψη από πλευράς των οργάνων της διοίκησης να προβούν σε αποκατάσταση των ορίων αποδοχών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους συνιστά αδικοπραξία σε βάρος του Δημοσίου για την αποκατάσταση της οποίας τα όργανα της διοίκησης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον φορέα.

Επομένως όλοι οι Φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για την έγκαιρη αποστολή των αιτούμενων ποσοτικών στοιχείων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου είναι κατά την κρίση τους απαραίτητο στην Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η οποία συνεπικουρεί την ΕΓΔΕΚΟ. Για την καλύτερη παρακολούθηση και επεξεργασία των αποστελλόμενων στοιχείων επισυνάπτεται πίνακας ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται κάθε τρίμηνο και να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση deko@mnec.gr. Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, τα στοιχεία θα υποβληθούν στο τέλος του Δεκεμβρίου.

Παράγραφος 7

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του αρ. 29 του Ν. 4024/2011 και στους φορείς της παραγράφου 1. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η μηνιαία μείωση που επέρχεται στις αποδοχές των υπαλλήλων από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι μεγαλύτερη από 25% σε σχέση με τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου τότε η μείωση κατανέμεται ως εξής:

α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων, δηλαδή την 31.10.2011

β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής, δηλαδή από 1.11.2012 και εφεξής.

Π.χ. υπάλληλος που λαμβάνει κατά την 31.10.2011 μηνιαίες αποδοχές ύψους 3.000 ευρώ. Εάν με την εφαρμογή του νόμου οι αποδοχές του θα πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 2.000 ευρώ τότε οι μηνιαίες αποδοχές του υπάλληλου αυτού θα μειωθούν ως εξής:

Από 1.11.2011 έως 31.10.2012: 3.000 – (3.000 x 25%) = 2.250 ευρώ.

Το ποσό των 250.00 ευρώ που απομένει για να διαμορφωθούν οι αποδοχές στα 2.000 ευρώ θα αφαιρεθεί σε δύο δόσεις ως εξής:

Από 1.11.2012 έως 31.10.2013: 2.250 - 125,00 = 2.125 ευρώ.

Από 1.11.2013 και εφεξής: 2.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που σε κάποιες εταιρείες τον πρώτο ή/και το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του νόμου, το μέσο κατά κεφαλή κόστος υπερβαίνει το όριο του 65%, όπως ορίζεται ανωτέρω, για το λόγο ότι εξάντλησαν το περιθώριο της μείωσης, δηλαδή το 25%, θα πρέπει στα στοιχεία που αποστέλλουν να περιέχεται σαφής και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση από την οποία να διαφαίνεται ξεκάθαρα ο λόγος της απόκλισης, προκειμένου να μην υποστούν τις συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 6.

Παράγραφος 8

Το μέσο κατά κεφαλή κόστος αποδοχών των φορέων της παραγράφου 1, όπως καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4, δηλαδή στο ποσό των 1.900,00 ευρώ, ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Τονίζεται ότι η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1.11.2011.


Την εγκύκλειο θα τη βρείτε σε pdf στον παρακάτω σύνδεσμο:


ΕΓΚΥΚΛΕΙΟΣ ΣΕ PDF 
 
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον πακάτω σύνδεσμο:


newsit 
read more “Ψαλίδι στις αποδοχές των εισηγμένων ΔΕΚΟ!!!”

Εξελίξεις στον ΟΛΠ...

Σε ισχυρό χαρτί του προγράμματος αποκρατικοποίησης εξελίσσεται ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά. Σε αντίθεση με άλλες συμμετοχές του Δημοσίου όπου τεχνικά, νομικά ή και συντεχνιακά προσκόμματα προβληματίζουν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, η πώληση του 23% -ή και μεγαλύτερου ποσοστού- του ΟΛΠ μέσα στο 2012 όχι μόνο δείχνει να έχει δρομολογηθεί, αλλά και να προσελκύει το δεδηλωμένο ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων.

Φυσικά, το προβάδισμα δείχνει να έχει η κινεζική Cosco που ήδη έχει αποκτήσει μέσω σύμβασης παραχώρησης για 35 χρόνια τη διαχείριση του ΣΕΜΠΟ στον Πειραιά, ενώ προγραμματίζει σύντομα και την κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ. Οι Κινέζοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στην ελληνική κυβέρνηση για την απόκτηση ποσοστού του ΟΛΠ, ακόμη και άνω του 23% σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Μια τέτοια κίνηση διασφαλίζει την παρουσία του κινεζικού ομίλου στον Πειραιά και εξυπηρετεί τους στόχους του Πεκίνο για την πραγματοποίηση στρατηγικών εξαγορών ανά τον κόσμο που να συνδέονται με υποδομές.

«Σφήνα» στην προσπάθεια αυτή φαίνεται, όμως, πως μπαίνουν οι Κορεάτες. Την ερχόμενη εβδομάδα οικονομική και επιχειρηματική αποστολή από την ασιατική χώρα επισκέπτεται την Αθήνα με δεδηλωμένο ενδιαφέρον ενημέρωσης για το ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Οι Κορεάτες που εδώ και χρόνια επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να αποκτήσουν έναν διαμετακομιστικό σταθμό στην Ελλάδα εμφανίζονται πρόθυμοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στο διαγωνισμό παραχώρησης ποσοστού του ΟΛΠ, με τον εμπορικό ακόλουθο της πρεσβείας της Κορέας να έχει ήδη συναντηθεί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Γ. Ανωμερίτη.

Δεν είναι, όμως οι μόνοι. Ενδιαφέρον έχει εκφράσει ο πρόεδρος της εταιρείας International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) από τις Φιλιππίνες, o οποίος έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του είναι έτοιμη να διαθέσει μέχρι και 500 εκατ. δολάρια και να υποβάλει προσφορά για την εξαγορά των δύο βασικών λιμανιών της Ελλάδας, όταν αυτά τεθούν προς πώληση στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters ανέφερε μάλιστα ότι «έχει προβλέψει 500 εκατ. δολ. για εξαγορές, μεταξύ των οποίων και του εμπορικού λιμανιού του Πειραιά». Κυβερνητικές πηγές, τέλος, άφηναν να εννοηθεί προ ημερών ότι δεν θα αποτελέσει έκπληξη και κατάθεση προσφοράς από την Abu Dhabi Ports.

Σημειώνεται πως στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έχουν ήδη μεταφερθεί συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου σε εισηγμένεςν εταιρείες υπό τον έλεχό του, μεταξύ των οποίων το 23% του ΟΛΠ και το 23% του ΟΛΘ.
Σήμερα ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά αποτιμάται στο ελληνικό χρηματιστήριο στα 240 εκατ. ευρώ, έχοντας πετύχει τριπλασιασμό της καθαρής του κερδοφορίας στο εννεάμηνο (στα 5,5 εκατ. ευρώ).πηγή: http://www.capital.gr/

Σχόλιο δικό μου.....
Οι εξελίξεις είναι ήδη δρομολογημένες, και εμείς ακόμη κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου!!!  
read more “Εξελίξεις στον ΟΛΠ...”

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Κάρτα Αποδείξεων

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Κάρτα Αποδείξεων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του πολίτη για τη συλλογή των αποδείξεων, καθώς μας επιτρέπει κάθε στιγμή να γνωρίζουμε τι έξοδα έχουμε κάνει, αποφεύγοντας τη χρονοβόρο καταγραφή των αποδείξεων στο τέλος του έτους. Η χρήση της είναι προαιρετική και ασφαλής, καταγράφεται μόνο το συνολικό ύψος της κάθε απόδειξης και όχι τα είδη.
Η διαδικασία ενεργοποίησης των σημείων καταγραφής (POS) είναι σε πλήρη ανάπτυξη και έτσι είναι ακόμη συχνό φαινόμενο να μην μπορεί ο έμπορος να αποδεχθεί τις κάρτες. Όμως, καθώς αυτό αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς καλό θα είναι οι πολίτες, από την μεριά μας, να προμηθευτούμε τις κάρτες και να τις ενεργοποιήσουμε.
Την Κάρτα Αποδείξεων την παραλαμβάνουμε από τις πιο πολλές τράπεζες· δείτε τον πλήρη κατάλογο των τραπεζών στο http://www.gsis.gr/karta/Banks.htm
Η Κάρτα Αποδείξεων είναι ανώνυμη και συνδέεται με τον Α.Φ.Μ. του καταναλωτή με μια εύκολη και ασφαλή διαδικασία, μέσω SMS ή διαδικτύου, χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιας τράπεζας ή τρίτου φορέα.
Η Κάρτα Αποδείξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε συναλλαγή αρκεί το POS να έχει ενεργοποιηθεί για την υποδοχή της, ανεξάρτητα αν αυτή γίνεται με τη χρήση μετρητών, πιστωτικών καρτών ή άλλου τρόπου πληρωμής.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς αξιοποιήσεις την κάρτα Αποδείξεων στον σύνδεσμο http://www.gsis.gr/karta/
Προώθησε αυτό το ενημερωτικό μήνυμα σε όποιο γνωστό ή φίλο κρίνεις ότι ενδιαφέρεται, όλοι κερδίζουμε με την χρήση της κάρτας.

Αυτό το κέιμενο βρέθηκε στο:
  http://www.opengov.gr/home/2011/11/17/3311

Απορία: "έτσι είναι ακόμη συχνό φαινόμενο να μην μπορεί ο έμπορος να αποδεχθεί τις κάρτες"
Μήπως θα ήταν προτιμότερο να προμηθευτούν οι μικρές επιχειρήσεις πρώτα τον εξοπλισμό (μηχανήματα pos πιστωτικών καρτών, τα οποία οι τράπεζες τα δίνουν με το σταγονόμετρο και εφόσον ο τζίρος είναι άνω των 60.000 €) και μετά να βγουν οι κάρτες;;
Μια ζωή ανάποδα θα γίνονται στην Ελλάδα....
read more “Κάρτα Αποδείξεων”

Λίστα βαρέων επαγγελμάτων

Στάλθηκε προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο από το υπουργείο εργασίας η λίστα που περιλαμβάνει τα βαρέα επαγγέλματα.
Εντός της λίστας περιλαμβάνονται τα επαγγέλματα που αφορούν και το χώρο του Λιμανιού και των δεξαμενών (με τον αριθμό 41 και 42), αλλά και όλων των χειριστών ανά την Ελλάδα.
Ανοίγει πλέον ο δρόμος και για τους ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ υπαλλήλους στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα ΔΕΚΟ και ΟΤΑ που μέχρι πριν λίγο καιρό δεν υπάγονταν.
Η λίστα έχει ισχύ από την 1/11/2011 όπως αναφέρει το απεσταλμένο έγγραφο και όχι από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως!!!

Όλη τη λίστα των βαρέων θα τη βρείτε στο παρακάτω link:

Λίστα Βαρέων επαγγελμάτων
read more “Λίστα βαρέων επαγγελμάτων”

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΠ, συγχαίρει την δυναμική προσπάθεια και την επιτυχία των συναδέλφων στο λιμάνι του Βόλου.
Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν την 18/11/2011, οι συνάδελφοι του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου "ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΒ" σάρωσαν και πήραν τις δύο έδρες από τις επτά, στη Διοίκηση του σωματείου.


Τα θερμά μας συγχαρητήρια στα νεοεκλεγέντα μέλη:
1. Βλαστός Νικόλαος
2. Ταμπάκης Ηλίας
Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και δυναμικό αγώνα ενάντια στα κάθε είδους συμφέροντα.


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΛΠ

read more “ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ”

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Ερρίφθη ο κύβος για τις ιδιωτικοποιήσεις

Η αρχή του τέλους ξεκίνησε!!!
Αυτό που περιμέναμε ..... στο μακρινό αύριο, ήρθε σήμερα με απροετοίμαστη την ηγεσία του χτες!!!!
Και δυστυχώς για άλλη μια φορά μας έπιασε απροετοίμαστους και ανέτοιμους διότι αυτοί που έπρεπε να το έχουν σαν πρώτο τους και μοναδικό στόχο, αναλώθηκαν στο πως να βρουν παραθυράκι να προεκτείνουν την παραμονή τους τόσο στην συνδικαλιστική ηγεμονία όσο και στην ατομική παράταση πέραν των 60+ κατά παράβαση του Ν 4024/11 !!!
Εδώ θα βρείτε το πλήρη ρεπορτάζ, την υπολογιζόμενη από τους ξεπουλητές αξία της περιουσίας του Ελληνικού λαού αλλά σε καμιά περίπτωση την πραγματική!!!
Διαβάστε το:

Nooz.gr : Ερρίφθη ο κύβος για τις ιδιωτικοποιήσεις
read more “Ερρίφθη ο κύβος για τις ιδιωτικοποιήσεις”

Μπράβο συνάδελφοι του ΟΛΒ!!!

Τα γεγονότα τρέχουν με ασταμάτητο ρυθμό!!!
Ήδη οι συνάδελφοι στα περιφερειακά λιμάνια ξεκίνησαν την ανατροπή του καθωσπρεπισμού και τη συντεχνιακή μικροπολιτική προσωπικού βολέματος...
Οι συνάδελφοι πλέον απεγκλωβίζονται από τις κομματικές κατευθύνσεις και το κοπάδι που τόσα χρόνια μας ήθελαν επαίτες μιας κομματικοκρατούμενης συνδικαλιστικής σκλαβιάς και πλέον διεκδικούν...
Οι χειροκροτητές που πιστεύουν μόνο στο ιδίων όφελος, καλά θα κάνουν να ξυπνήσουν και να ταχθούν με αδέσμευτες και ανυπότακτες συνδικαλιστικές ρότες.

Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις που μεταχειρίζονται οι υπόδουλοι ακόλουθοι του σάπιου συνδικαλιστικού συστήματος και εξηγώ:
Το μονοκομματικό ψηφοδέλτιο θέλοντας να στερήσει την έδρα για την ΟΜΥΛΕ από το δεύτερο ψηφοδέλτιο, "έσπασε" και μοιράζουν τους ψήφους ώστε να συνεχίσουν απερίσπαστοι το υπόδουλο έργο τους!!!
Ξεχωρίζουν τα "κουκιά" προκειμένου να "υποκλέψουν" μια τίμια διεκδίκηση!!!
Μα καλά δεν έχουν αυτοσεβασμό, καμιά αξιοπρέπεια;;;
Μήπως συγκαλύπτουν σιωπηλά την παραχώρηση λιμενικών εργασιών σε εργολάβους με απώτερο σκοπό το βόλεμα των ημετέρων;;;
Τόσα χρόνια γιατί δεν φρόντισαν να ενημερώσουν το δευτεροβάθμιο όργανο την ΟΜΥΛΕ;;;
Γιατί παρέμειναν σιωπηλοί θεατές στη γωνία;;;
Η καρέκλα όμως ήταν πάντα ζεστή για να μπουν σε τέτοια αντιπαράθεση με τα συμφέροντα!!!
Οι καρεκλοκένταυροι ταγάδες ξεφουσκώνουν πλέον και μεταχειρίζονται κάθε είδους συντεχνίες!!!
Δεν υπολογίζουν όμως έναν αστάθμητο παράγοντα...


Την ελεύθερη βούληση των εργαζομένων που αηδίασε από τέτοιες συμπεριφορές!!!


Κάτι τελευταίο έχω να προσθέσω...
Τα στόματα πλέον δεν είναι ερμητικά κλειστά!!!
Σύντομα θα τα ξεκαθαρίσουμε, να είστε ΣΙΓΟΥΡΟΙ!!!

Παρακάτω παραθέτω την ανακοίνωση της Ενωτικής Πορείας ΟΛΒ.
Αξίζει τον κόπο να την διαβάσετε.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΒ

read more “Μπράβο συνάδελφοι του ΟΛΒ!!!”

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Δελτίο Τύπου Ενωτικής Πορείας

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΠ, χαιρετίζει την δημιουργία και σύσταση από τους συναδέλφους του Λιμανιού του Βόλου, της Ανεξάρτητης Συνδικαλιστικής Κίνησης  << ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΒ >>.


Όλη η ανακοίνωση βρίσκετε στον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.enotikiporeia-olp.gr/page60.php

http://www.box.net/s/qtky8zx6prp59qm78td7
read more “Δελτίο Τύπου Ενωτικής Πορείας”