Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Διευκρινήσειςγια την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και 3845/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3899/2010.Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Νόμου 3899/2010 απέστειλε η ειδική γραμματεία Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών ΔΕΚΟ με την αρ.πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 0059/13-01-2011, σχετικά με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν3429/2005 και 3845/2010. Στο νέο Νόμο υπάγονται όλες οι εταιρίες που είχαν εξαιρεθεί με υπουργικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το ν. 2362/1995.
Όλη η εγκύκλιος βρίσκετε: (ΕΔΩ), όμως παρακάτω θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια επίμαχα κατά τη γνώμη μου σημεία...
Ενότητα Β. «Αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση»
α) Παράγραφος 17: Τίθεται νέο ανώτατο όριο μικτών αποδοχών το οποίο καθορίζεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους Προέδρους, Διοικητές και Δ/ντες Συμβούλους, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το όριο (5.856,08 ευρώ).
Δεδομένου άλλωστε ότι, ο υπολογισμός του ορίου των 1.800,00 ευρώ γίνεται, σύμφωνα με το νόμο, σε δωδεκάμηνη βάση, οι αποδοχές θα υπολογίζονται κάθε μήνα ξεχωριστά, αναγόμενες κάθε φορά σε δωδεκάμηνη βάση και στο τέλος του έτους θα γίνεται εκκαθάριση.
β) Παράγραφος 18: Μείωση κατά 10% του συνόλου των αποδοχών, όταν αυτές υπερβαίνουν, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 1.800,00 ευρώ. εξαιρούνται: οικογενειακό, ανθυγιεινό ή επικίνδυνης εργασίας.
Διευκρινίζεται ότι η μείωση θα γίνεται στο σύνολο των αποδοχών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.800,00 ευρώ και όχι μόνο στο ποσό κατά το οποίο υπερβαίνουν την βάση των 1.800,00 ευρώ.
Παράδειγμα:
Στις μικτές αποδοχές 2500€ αφαιρούμε οικογενειακό:114€ περίπου και ειδικών συνθηκών ή ανθυγιεινό 170€ περίπου.
Σύνολο: 2216€Χ10%=221,6 € η μείωση.

δ) Παράγραφος 20: Οι πάσης φύσεως αμοιβές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκτός έδρας μετακίνηση και οδοιπορικά απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνουν το 10% των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβάλλονται σε ετήσια βάση.


Ενότητα Γ. Διευκρινήσεις σχετικά με τις πρόσθετες ρυθμίσεις του Ν. 3899/2010 για τις εταιρείες που υπάγονταν ήδη στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005

Προκειμένου να υλοποιηθεί η προαναφερόμενη πρόβλεψη του νόμου θα πρέπει η Διοίκηση κάθε εταιρείας να μεριμνήσει για την άμεση σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και των ετήσιων καταστάσεων έτους 2011.  Σημειώνεται ότι οι ορισμένοι από τη γενική συνέλευση των μετόχων, εσωτερικοί ελεγκτές στα πλαίσια και οδηγιών που τους έχουν δοθεί από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, καλούνται να ελέγχουν σε μηνιαία βάση για κάθε εταιρεία την εφαρμογή των μισθολογικών μειώσεων (Ν. 3899, 17.12.2010) καθώς τις λειτουργικές τους δαπάνες, σε μια ευρύτερη προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων.


Αυτά και εις άλλα με υγεία!!!

Εντός ολίγων ημερών, θα κριθεί η αξιοπιστία πολλών λειτουργών της κυβέρνησης αν και κατά πόσο τιμούν τις ενυπόγραφες δεσμεύσεις.

Αναμένουμε... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: